Moramora

Afaka adidy amin’ny fatana…

Ikakijao

Niaraha-naheno tamin’ny fampielazam-peom-pirenena sy niaraha-nahita tamin’ny fahitalavitra izay nampita azy mivantana ny fizotry ny lanonam-panjakana nifampiarahaban’ny andrim-panjakana ary ny masoivoho vahiny sy ny Filoham-pirenena mivady teny amin’ny Lapam-panjakanan’Iavoloha ny zoma lasa teo. Araka izay efa niainana azy hatramin’izay dia saika kabary ifamaliana, na marimarina kokoa ifanakalozana, no mandrafitra ny fotoana toy itony. Lahateny voalaro hainteny sy ohabolana notorontoronin’ny fahendrena malagasy sy mampivoitra ny fahaiza-mandalin’ireo Razana taloha.

Betsaka ny voalaza nandritra ireo kabary nifandimby. Noho ny hateren’ny fotoana anefa dia tsy maintsy nofintinina ihany izay tian’ny mpandahanteny ambara hany ka voatery eny antsefatsefan’ny voambolana eny ny mpihaino no misintona na mitsimpona izay hafatra tiana hampitaina. Mazava ho azy araka izany fa ho sarotra hoan’ireo minia manampi-tsofina satria tsy te-hihaino ny handray izay tokony ho raisina amin’ny lanonana toy ireny. Ary mora ho azy ny mitsingoloka ny amin’izay tsy voalaza mazava mba hitondrana tsikera hanasoketana izay mandray fitenenana.

Izay indrindra anefa ilay fomba ratsy irian’ny Filoham-
pirenena mba hialana amin’izay raha te-hiroso marina amin’izany “Fisandratana mirindra” izany isika. Ilaina raha ilaina tokoa ny miala amin’ny fanakianana be fahatany sy ny fifanabantiana ranofotsiny ary mampiakatra avoavo kokoa ny adihevitra mba ho tombotsoan’ity Nosy iraisana ity. “Betsaka
no azo atolotra ny vahoaka ivelan’ny fanaratsiana, ivelan’ny fifaminganana, ivelan’ny fanelezana tsaho sy lainga marivo-tototra” hoy ny Filohan’ny Nosy raha nitodika tamin’ny mpanao politika izy. Ka anjaran’ny tsirairay no mampiseho eo imason’ny vahoaka izay tolo-kevitra avy any aminy hampandrosoana ity firenena eo an-dalam-piavotana ity fa tsy hihanona fotsiny amin’ny daka tsy hita maso mahazatra ny sasany.

Tsy vao voalohany ny Filoha Rajaonarimampianina no nampita izany hafatra izany. Saingy manao be marenina fotsiny izao ny sasany ka tsy hahalana afatsy ny hitsivalam-pandry amin’ny ezaka fampandrosoana ity nosy ity. Amin’ny maha raiamandreny azy eto amin’ny firenena anefa dia tsy sasatra izy ny mananatra sy manoka-baravarana hoan’ireo tsara sitrapo vonona hifanolo-tanana aminy na dia ao anatin’ny fahasamihafan-kevitra aza satria tokoa dia endriky ny demokrasia miaina ny tsy fitoviam-pijery na dia tanjona mitovy aza no banjinina.

Anatra hoan’ny vahoaka malagasy, nefa koa tsindrom-paigotra hoan’ny mpanao politika sasany izy raha niangavany ny tsirairay handala ny fifanajana fa tsy fifanebahana, ny fifamenoana fa tsy fifanavakavahana, ny fifamelomana fa tsy ny fifamonoana, ny fifanoroana fa tsy ny fifanilikilihana, ny fifanitsiana fa tsy ny fifamitahana, ny fifanampiana fa tsy ny fifaminganana, ny fifanampiana amin’ny fisondrotana fa tsy ny fifanitsakitsahana”. Ny sary navoakany nentina nanamafy izay faniriany izany dia ilay ohabolana manao hoe « Mifandamina toa ny vero an-tahala : ny lava tsy hanosihosy ny fohy, ny fohy tsy hamingana ny lava ».

Araka izany dia kabary feno fahendrena tokoa iny nataon’ny Filoham-pirenena tamin’ny zoma lasa teo iny. Lahateny maniry firaisankina, firaisam-po ary firaisan-tsaina avy amin’ny Malagasy tsy vakivolo tsy ankanavaka. Saingy mbola hisy ihany ve ny tsy hihaino izany hafatr’olon-kendry izany ? Dia sanatria ve mbola ho toa ny rano atondraka eo andamosin-gana ireny teny feno fahendrena nivoaka teny Iavoloha ireny ? Asa aloha fa ny azo lazaina dia izao : raha mbola minia mizotra amin’ny lalana izay tokony hialana amin’izay ny mpanao politika eto amintsika dia afaka hiteny amin’izay ny Filoham-pirenena fa afaka adidy amin’ny fatana izy raha nandroso kitay tsy nirehitra.

Ny firenena anefa tsy maintsy hiroso. Tsy maintsy handroso. Koa “asakasak’izay tsy ho tonga… ” hanatevina ny tolona
iombonana amin’ny fampirindrana ny fisandratana.